EUs satsing på kreft

Innbyggere, pasienter, forskere, helsepersonell, næringsliv og myndigheter skal jobbe sammen for å bedre forstå og forebygge kreft, gi bedre behandling og økt livskvalitet for de som rammes av kreft. Forskning og innovasjon skal legge grunn for bedre lovverk og forebyggende tiltak, og mer effektive metoder for å behandle kreft. Fire milliarder euro skal investeres i årene som kommer.

Samfunnsoppdraget på kreft går hånd i hånd med EUs kreftplan (Europe's Beating Cancer Plan

Hva er missions?

I Horisont Europa-sammenheng er missions, eller samfunnsoppdrag, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom klare, tidsavgrensede og målrettede tematisk oppdrag ønsker man å sette politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene.

EU definerer målrettede samfunnsoppdrag «missions» som konkrete, målbare og tidfestede løsninger på globale samfunnsutfordringer. Næringsliv og myndigheter skal ta løsningene i bruk, og resultatene skal komme innbyggerne til gode. Målrettede samfunnsoppdrag skal utløse et bredt engasjement, finansiering fra ulike sektorer, og samspill med endringer i lovverk og politikk. De skal involvere en stor bredde av aktører fra FoU-sektoren, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, frivillig sektor, innbyggere og myndigheter.

Fire av de fem samfunnsoppdragene handler om klima og miljø, mens det femte handler om kreft.

Les mer om hva som skal til for å lykkes med samfunnsopdraget på kreft her

Hvorfor kreft?

Kreft påvirker alle uavhengig av alder, kjønn eller sosial status og representerer en enorm belastning for pasienter, familier og samfunnet.

25 % av alle verdens krefttilfeller forekommer i Europa, selv om europeere bare utgjør en tidel av verdens befolkning. Uten tiltak vil antallet personer som får ny kreftdiagnose hvert år i Europa øke fra dagens 3,5 millioner til mer enn 4,3 millioner innen 2035.

Kreftsatsingen er en del av EUs helseunion, og et viktig lokomotiv for å få trygge og forutsigbare pasientforløp for alle sykdommer.

Hva betyr EUs kreftsatsing for Norge?

Felles europeisk innsats skal bidra til fire mål:

  1. Øke forståelse for kreft
  2. Forebygging og tidligere diagnostisering
  3. Bedre behandling
  4. Forbedre kreftpasienters livskvalitet under og etter behandling

Satsingen skal også bidra til rettferdig og lik tilgang på kunnskap, forskning og behandling på tvers av land, regioner og samfunnsgrupper.

EU ser for seg store investeringer i kreftsatsingen – rundt fire milliarder euro. Noe av dette vil gå til forskning og innovasjon, noe av det vil gå til bedre lovverk, noe til felles kampanjer og datadeling, eller til å løse flaskehalser i helsesystemet for kreftpasienter.

Som EØS-medlem deltar Norge på lik linje med EU-land i de fleste av programmene som finansierer tiltak i kreftsatsingen, som for eksempel forskningsprosjekter og europeiske plattformer for data- og kunnskapsdeling.

Les mer om EUs samfunnsoppdrag på kreft (Cancer Misson) her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2024, kl. 23:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.